lua_touserdata Interface

interface


Called by

interface~~lua_touserdata~~CalledByGraph interface~lua_touserdata lua_touserdata proc~flu_touserdata flu_touserdata proc~flu_touserdata->interface~lua_touserdata proc~aot_top_get_userdata aot_top_get_userdata proc~aot_top_get_userdata->proc~flu_touserdata interface~aot_top_get_val aot_top_get_val interface~aot_top_get_val->proc~aot_top_get_userdata

public function lua_touserdata(L, index) bind(c, name="lua_touserdata")

Arguments

TypeIntentOptionalAttributesName
type(c_ptr), value:: L
integer(kind=c_int), value:: index

Return Value type(c_ptr)