expand_ga_dynlong Subroutine

public subroutine expand_ga_dynlong(me, pos, length)

Arguments

TypeIntentOptionalAttributesName
type(grw_dynlongarray_type) :: me
integer, intent(in), optional :: pos
integer, intent(in), optional :: length

optional length to expand the array


Called by

proc~~expand_ga_dynlong~~CalledByGraph proc~expand_ga_dynlong expand_ga_dynlong interface~expand~2 expand interface~expand~2->proc~expand_ga_dynlong proc~append_ga_dynint_vec append_ga_dynint_vec proc~append_ga_dynint_vec->interface~expand~2 proc~placeat_ga_dynint placeat_ga_dynint proc~placeat_ga_dynint->interface~expand~2 proc~append_ga_dynlong append_ga_dynlong proc~append_ga_dynlong->interface~expand~2 proc~append_ga_dynlong_vec append_ga_dynlong_vec proc~append_ga_dynlong_vec->interface~expand~2 proc~append_ga_dynint append_ga_dynint proc~append_ga_dynint->interface~expand~2 proc~placeat_ga_dynlong_vec placeat_ga_dynlong_vec proc~placeat_ga_dynlong_vec->interface~expand~2 proc~append_ga_grw_stencilelement_vec append_ga_grw_stencilelement_vec proc~append_ga_grw_stencilelement_vec->interface~expand~2 proc~placeat_ga_dynlong placeat_ga_dynlong proc~placeat_ga_dynlong->interface~expand~2 proc~placeat_ga_grw_stencilelement_vec placeat_ga_grw_stencilelement_vec proc~placeat_ga_grw_stencilelement_vec->interface~expand~2 proc~placeat_ga_grw_stencilelement placeat_ga_grw_stencilelement proc~placeat_ga_grw_stencilelement->interface~expand~2 proc~placeat_ga_dynint_vec placeat_ga_dynint_vec proc~placeat_ga_dynint_vec->interface~expand~2 proc~append_ga_grw_stencilelement append_ga_grw_stencilelement proc~append_ga_grw_stencilelement->interface~expand~2 interface~append~25 append interface~append~25->proc~append_ga_grw_stencilelement_vec interface~append~25->proc~append_ga_grw_stencilelement interface~append~4 append interface~append~4->proc~append_ga_dynlong interface~append~4->proc~append_ga_dynlong_vec interface~append~3 append interface~append~3->proc~append_ga_dynint_vec interface~append~3->proc~append_ga_dynint interface~placeat~2 placeat interface~placeat~2->proc~placeat_ga_dynlong_vec interface~placeat~2->proc~placeat_ga_dynlong interface~placeat~12 placeat interface~placeat~12->proc~placeat_ga_grw_stencilelement_vec interface~placeat~12->proc~placeat_ga_grw_stencilelement interface~placeat placeat interface~placeat->proc~placeat_ga_dynint interface~placeat->proc~placeat_ga_dynint_vec

Contents


Variables

TypeVisibilityAttributesNameInitial
type(dyn_longarray_type), public, allocatable:: swpval(:)
integer, public :: explen
integer, public :: ii