init_ga_matrix Subroutine

private subroutine init_ga_matrix(me, length)

Arguments

TypeIntentOptionalAttributesName
type(grw_matrixarray_type), intent(out) :: me
integer, intent(in), optional :: length

Called by

proc~~init_ga_matrix~~CalledByGraph proc~init_ga_matrix init_ga_matrix interface~init~16 init interface~init~16->proc~init_ga_matrix

Contents

None