grw_matrixarray_type Derived Type

type, private :: grw_matrixarray_type

growing array type for type(tem_matrix_type)


Inherits

type~~grw_matrixarray_type~~InheritsGraph type~grw_matrixarray_type grw_matrixarray_type type~tem_matrix_type tem_matrix_type type~grw_matrixarray_type->type~tem_matrix_type val

Inherited by

type~~grw_matrixarray_type~~InheritedByGraph type~grw_matrixarray_type grw_matrixarray_type type~tem_intpmatrixlsf_type tem_intpMatrixLSF_type type~tem_intpmatrixlsf_type->type~grw_matrixarray_type matArray

Contents


Components

TypeVisibilityAttributesNameInitial
integer, private :: nvals =0
integer, private :: containersize =0
type(tem_matrix_type), private, allocatable:: val(:)