exchange_tree_bc Subroutine

private subroutine exchange_tree_bc(sparta, geometry, comm, comm_size)

Arguments

TypeIntentOptionalAttributesName
type(tem_sparta_type), intent(in) :: sparta
type(mus_geom_type), intent(inout) :: geometry
integer, intent(in) :: comm
integer, intent(in) :: comm_size

Calls

proc~~exchange_tree_bc~~CallsGraph proc~exchange_tree_bc exchange_tree_bc interface~tem_exchange_sparta tem_exchange_sparta proc~exchange_tree_bc->interface~tem_exchange_sparta proc~mus_build_posinprop mus_build_posInProp proc~exchange_tree_bc->proc~mus_build_posinprop proc~tem_derive_sparta tem_derive_sparta proc~exchange_tree_bc->proc~tem_derive_sparta proc~tem_init_sparta tem_init_sparta proc~exchange_tree_bc->proc~tem_init_sparta proc~tem_destroy_sparta tem_destroy_sparta proc~exchange_tree_bc->proc~tem_destroy_sparta proc~exchange_elements exchange_elements proc~exchange_tree_bc->proc~exchange_elements proc~mus_build_minbcid mus_build_minBcID proc~mus_build_posinprop->proc~mus_build_minbcid proc~tem_build_treetoprop_pointer tem_build_treeToProp_pointer proc~mus_build_posinprop->proc~tem_build_treetoprop_pointer

Called by

proc~~exchange_tree_bc~~CalledByGraph proc~exchange_tree_bc exchange_tree_bc proc~mus_perform_dynloadbal mus_perform_dynLoadBal proc~mus_perform_dynloadbal->proc~exchange_tree_bc none~do_balance do_balance none~do_balance->proc~mus_perform_dynloadbal proc~mus_solve mus_solve proc~mus_solve->none~do_balance program~musubi musubi program~musubi->proc~mus_solve

Contents


Variables

TypeVisibilityAttributesNameInitial
type(tem_sparta_type), private :: sparta_bc
type(tem_sparta_type), private :: sparta_qVal