destroy Interface

public interface destroy

destroy the dynamic array

Calls

interface~~destroy~16~~CallsGraph interface~destroy~16 destroy proc~destroy_ga_matrix destroy_ga_matrix interface~destroy~16->proc~destroy_ga_matrix

Contents


Module Procedures

private subroutine destroy_ga_matrix(me)

Arguments

TypeIntentOptionalAttributesName
type(grw_matrixarray_type), intent(inout) :: me