expand_ga_matrix Subroutine

private subroutine expand_ga_matrix(me, pos, length)

Arguments

TypeIntentOptionalAttributesName
type(grw_matrixarray_type) :: me
integer, intent(in), optional :: pos
integer, intent(in), optional :: length

optional length to expand the array


Called by

proc~~expand_ga_matrix~~CalledByGraph proc~expand_ga_matrix expand_ga_matrix interface~expand~15 expand interface~expand~15->proc~expand_ga_matrix proc~placeat_ga_matrix_vec placeat_ga_matrix_vec proc~placeat_ga_matrix_vec->interface~expand~15 proc~append_ga_matrix_vec append_ga_matrix_vec proc~append_ga_matrix_vec->interface~expand~15 proc~append_ga_matrix append_ga_matrix proc~append_ga_matrix->interface~expand~15 proc~placeat_ga_matrix placeat_ga_matrix proc~placeat_ga_matrix->interface~expand~15 interface~append~17 append interface~append~17->proc~append_ga_matrix_vec interface~append~17->proc~append_ga_matrix interface~placeat~10 placeat interface~placeat~10->proc~placeat_ga_matrix_vec interface~placeat~10->proc~placeat_ga_matrix

Contents


Variables

TypeVisibilityAttributesNameInitial
type(tem_matrix_type), private, allocatable:: swpval(:)
integer, private :: explen
integer, private :: ii