expand_ga_distancerefine Subroutine

private subroutine expand_ga_distancerefine(me, pos, length)

Arguments

TypeIntentOptionalAttributesName
type(grw_distancerefinearray_type) :: me
integer, intent(in), optional :: pos
integer, intent(in), optional :: length

optional length to expand the array


Called by

proc~~expand_ga_distancerefine~~CalledByGraph proc~expand_ga_distancerefine expand_ga_distancerefine interface~expand~6 expand interface~expand~6->proc~expand_ga_distancerefine

Contents


Variables

TypeVisibilityAttributesNameInitial
type(sdr_distanceRefine_type), private, allocatable:: swpval(:)
integer, private :: explen
integer, private :: ii