expand_ga_grwint Subroutine

private subroutine expand_ga_grwint(me, pos, length)

Arguments

TypeIntentOptionalAttributesName
type(grw_grwintarray_type) :: me
integer, intent(in), optional :: pos
integer, intent(in), optional :: length

optional length to expand the array


Called by

proc~~expand_ga_grwint~~CalledByGraph proc~expand_ga_grwint expand_ga_grwint interface~expand~5 expand interface~expand~5->proc~expand_ga_grwint proc~placeat_ga_grwint_vec placeat_ga_grwint_vec proc~placeat_ga_grwint_vec->interface~expand~5 proc~append_ga_grwint_vec append_ga_grwint_vec proc~append_ga_grwint_vec->interface~expand~5 proc~append_ga_intersectobjpos_vec append_ga_intersectobjpos_vec proc~append_ga_intersectobjpos_vec->interface~expand~5 proc~placeat_ga_intersectobjpos placeat_ga_intersectobjpos proc~placeat_ga_intersectobjpos->interface~expand~5 proc~placeat_ga_grwint placeat_ga_grwint proc~placeat_ga_grwint->interface~expand~5 proc~placeat_ga_intersectobjpos_vec placeat_ga_intersectobjpos_vec proc~placeat_ga_intersectobjpos_vec->interface~expand~5 proc~append_ga_intersectobjpos append_ga_intersectobjpos proc~append_ga_intersectobjpos->interface~expand~5 proc~append_ga_grwint append_ga_grwint proc~append_ga_grwint->interface~expand~5 interface~append~4 append interface~append~4->proc~append_ga_intersectobjpos_vec interface~append~4->proc~append_ga_intersectobjpos interface~append~5 append interface~append~5->proc~append_ga_grwint_vec interface~append~5->proc~append_ga_grwint interface~placeat~4 placeat interface~placeat~4->proc~placeat_ga_intersectobjpos interface~placeat~4->proc~placeat_ga_intersectobjpos_vec interface~placeat~5 placeat interface~placeat~5->proc~placeat_ga_grwint_vec interface~placeat~5->proc~placeat_ga_grwint

Contents


Variables

TypeVisibilityAttributesNameInitial
type(grw_intarray_type), private, allocatable:: swpval(:)
integer, private :: explen
integer, private :: ii