append_CanoNDPointToSdrPoint Subroutine

public subroutine append_CanoNDPointToSdrPoint(canopoint, pntArray, spaObjArray, attr_pos)

This routine convert canonical point to seeder point array

Arguments

TypeIntentOptionalAttributesName
type(tem_point_type), intent(in) :: canopoint

canonical point object type

type(grw_pointarray_type), intent(inout) :: pntArray

growing array of points

type(grw_spatialobjarray_type), intent(inout) :: spaObjArray

growing array of geometrical objects.

integer, intent(in) :: attr_pos

spatial object type


Calls

proc~~append_canondpointtosdrpoint~~CallsGraph proc~append_canondpointtosdrpoint append_CanoNDPointToSdrPoint interface~append~3 append proc~append_canondpointtosdrpoint->interface~append~3 proc~append_ga_spatialobj_vec append_ga_spatialobj_vec interface~append~3->proc~append_ga_spatialobj_vec proc~append_ga_spatialobj append_ga_spatialobj interface~append~3->proc~append_ga_spatialobj interface~expand~3 expand proc~append_ga_spatialobj_vec->interface~expand~3 proc~append_ga_spatialobj->interface~expand~3 proc~expand_ga_spatialobj expand_ga_spatialobj interface~expand~3->proc~expand_ga_spatialobj

Called by

proc~~append_canondpointtosdrpoint~~CalledByGraph proc~append_canondpointtosdrpoint append_CanoNDPointToSdrPoint proc~sdr_load_canonicalnd sdr_load_canonicalND proc~sdr_load_canonicalnd->proc~append_canondpointtosdrpoint proc~sdr_load_geom_table_single sdr_load_geom_table_single proc~sdr_load_geom_table_single->proc~sdr_load_canonicalnd proc~sdr_load_geom_table sdr_load_geom_table proc~sdr_load_geom_table->proc~sdr_load_geom_table_single proc~sdr_load_spatialobject_single sdr_load_spatialObject_single proc~sdr_load_spatialobject_single->proc~sdr_load_geom_table

Contents


Variables

TypeVisibilityAttributesNameInitial
type(sdr_spatialObj_type), public :: spatialObj