expand_ga_intersectobjpos Subroutine

private subroutine expand_ga_intersectobjpos(me, pos, length)

Arguments

TypeIntentOptionalAttributesName
type(grw_intersectobjposarray_type) :: me
integer, intent(in), optional :: pos
integer, intent(in), optional :: length

optional length to expand the array


Called by

proc~~expand_ga_intersectobjpos~~CalledByGraph proc~expand_ga_intersectobjpos expand_ga_intersectobjpos interface~expand~4 expand interface~expand~4->proc~expand_ga_intersectobjpos

Contents


Variables

TypeVisibilityAttributesNameInitial
type(sdr_intersectObjPos_type), private, allocatable:: swpval(:)
integer, private :: explen
integer, private :: ii