expand_ga_spacerinterwoven Subroutine

private subroutine expand_ga_spacerinterwoven(me, pos, length)

Arguments

TypeIntentOptionalAttributesName
type(grw_spacerinterwovenarray_type) :: me
integer, intent(in), optional :: pos
integer, intent(in), optional :: length

optional length to expand the array


Called by

proc~~expand_ga_spacerinterwoven~~CalledByGraph proc~expand_ga_spacerinterwoven expand_ga_spacerinterwoven interface~expand expand interface~expand->proc~expand_ga_spacerinterwoven proc~placeat_ga_spacerinterwoven placeat_ga_spacerinterwoven proc~placeat_ga_spacerinterwoven->interface~expand proc~append_ga_spacerinterwoven_vec append_ga_spacerinterwoven_vec proc~append_ga_spacerinterwoven_vec->interface~expand proc~placeat_ga_spacerinterwoven_vec placeat_ga_spacerinterwoven_vec proc~placeat_ga_spacerinterwoven_vec->interface~expand proc~append_ga_spacerinterwoven append_ga_spacerinterwoven proc~append_ga_spacerinterwoven->interface~expand interface~placeat placeat interface~placeat->proc~placeat_ga_spacerinterwoven interface~placeat->proc~placeat_ga_spacerinterwoven_vec interface~append append interface~append->proc~append_ga_spacerinterwoven_vec interface~append->proc~append_ga_spacerinterwoven

Contents


Variables

TypeVisibilityAttributesNameInitial
type(sdr_spacerInterwoven_type), private, allocatable:: swpval(:)
integer, private :: explen
integer, private :: ii